حرف ن نمل

(7×19) • در سوره ی اعراف ، مریم و ص که با حروف «ص» آغاز می شوند جمعاً 152 حرف«ص» دارند که بر 19 قابل قسمت است. نَ: نَمر, نَخلة, نَهر, نَمل, نُ: نُجوم, نُورٌ, نُون

2023-01-28
    اجراءات النقل و الترقية مستشفى الحرس
  1. عرفان عدد نه در حرف ط
  2. • نقاش
  3. [نَ دَ / دِ] (ن مف مرکب)مالیده ناشده
  4. ـة نَـمْلٌ ـل هـ ـمـ سـ نـ كـ
  5. أرسم حول حرف النون