اسهم و خطوط مرسومة

.

2023-03-27
    متى نستخدم was و were و did